Do góry

Prawo cywilne

Zapewniam profesjonalną obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego osobą fizycznym jak i przedsiębiorcom. Prowadzę sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. W ramach oferowanych usług, poza występowaniem w roli pełnomocnika przed sądami powszechnymi oraz innymi instytucjami państwowymi, zapewniam pomoc prawną w postaci udzielania porad prawnych, przygotowywania pism procesowych, opracowywania opinii prawnych.

Świadczę kompleksowe usługi prawne w zakresie następujących spraw:

 

 • o zapłatę  w postępowaniu uproszczonym, nakazowym i w procesie
 • dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień, również w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń i innym podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody, w szczególności w sprawach będących wynikiem wypadków komunikacyjnych, oraz przy pracy, błędów medycznych oraz innych.
 • windykacji należności
 • nabywania i zbywania składników majątkowych
 • spadkowych, w tym stwierdzenie nabycia spadku, spraw o zachowek, unieważnienia testamentu, wydziedziczenia, niegodności dziedziczenia
 • zasiedzenia
 • eksmisji
 • o zniesienie współwłasności nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • o zasiedzenie nieruchomości
 • o ustanowienie i zniesienie służebności osobistych i gruntowych
 • o ochronę posiadania
 • o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, o zmianę lub uchylenie
 • o ustanowienie lub zmianę opiekuna prawnego czy kuratora
 • sporządzania, opiniowania i negocjowania umów

 
Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne należą do jednych z najtrudniejszych spraw, z uwagi na ich osobisty i emocjonalny charakter. Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić w tym trudnym czasie nie tylko obsługę prawną, ale i wsparcie.

Świadczę kompleksowe usługi prawne w zakresie następujących spraw:

 

 •  rozwód i separację
 •  alimenty (ustalenie obowiązku alimentacyjnego, o podwyższenie alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 •  kontakty z dzieckiem
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka (np. zezwolenie na wydanie paszportu dla dziecka, na wyjazd zagraniczny)
 • ustalenie pochodzenia dziecka (tj. uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa/macierzyństwa; zmiana nazwiska dziecka
 • wyrażenie zgody na dokonanie przez rodziców czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka np. odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
 • podział majątku
 • rozliczenie nakładów
 • rozdzielność majątkową

 

 

Prawo Karne

Prowadzę sprawy związane zarówno z obroną interesów oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania, od chwili zatrzymania poprzez etap postępowania przed Sądami I i II instancji. Pomoc prawna świadczona jest w ramach wszelkich przewidzianych kodeksem karnym przestępstw. Oferuję pomoc także na etapie postępowanie wykonawczego.

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 

 •  porady prawne z zakresu prawa karnego jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
 •  pomoc w zakresie przygotowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 •  udział w czynnościach takich ja przesłuchanie, konfrontacja, wizja lokalna,
 • podjęcie obrony klienta już na etapie postępowania przygotowawczego poprzez przygotowanie wniosków dowodowych,
 • reprezentację osoby pokrzywdzonej w postępowaniu przygotowawczym,
 •  reprezentację klienta przed sądami wszystkich instancji,
 •  doradztwo i sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 •  prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 •  sporządzanie apelacji, kasacji oraz wniosku o warunkowe umorzenie postępowania i innych pism w sprawach karnych.