Do góry

Mediacja

Poza praktyką adwokacką prowadzę również mediację sądowe i pozasądowe. Jestem mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Warszawie, a także mediatorem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

W ramach swojej działalności oferuje możliwość przeprowadzenia mediacji, w szczególności w sprawach:

Cywilnych

Rodzinnych

Gospodarczych

Czym jest mediacja?

Na czym polega?

 

Mediacja – stanowi alternatywne rozwiązanie istniejącego między stronami sporu. Obecnie mediacja jest niewątpliwie coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania sporów.

 

 

Postępowanie mediacyjne uważane jest za najkorzystniejszą i najbardziej efektywną formę rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów, umożliwiającą ich skuteczne zażegnanie z korzyścią dla wszystkich zwaśnionych stron bez konieczności toczenia długotrwałych, wieloinstancyjnych procesów sądowych. Mediacja to w istocie rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora (neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej) jest akceptowalne dla obu stron konfliktu.

 

 • Mediacja jest przede wszystkim dobrowolnym i poufnym procesem porozumiewania się, stron będących w konflikcie, w obecności neutralnej i bezstronnej osoby (mediatora). Celem mediacji jest stworzenie – osobom będącym w konflikcie (stronom) – warunków, które sprzyjają porozumieniu.
 • Dobrowolność mediacji oznacza, że na każdym etapie mediacji można z niej zrezygnować. Poufność mediacji oznacza zaś, że mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego co się dowiedział podczas mediacji od stron.
 • Neutralność mediatora oznacza, że mediator nie decyduje o czym strony będą rozmawiać, ani o tym jak spór powinien być rozwiązany. Mediator wspomaga strony, aby te samodzielnie rozwiązały zaistniały konflikt.
 • Bezstronność mediatora oznacza, że zadaniem mediatora jest stworzenie jednakowych możliwości stron w reprezentowaniu swoich potrzeb i punktów widzenia.
 • Mediacja stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu. W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

Role mediatora?

Mediator udziela wsparcia przy nawiązaniu kontaktu, przeprowadza obie strony przez proces mediacji i pomaga wypracować trwałe, satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. Wynik mediacji – ugoda, w przypadku skierowania sprawy do mediacji nabiera wartości wyroku, a tym samym zastępuję wyrok Sądu.

Zalety mediacji:

 • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie
  psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
 • Kluczowym jest, że ugoda zawarta w obecności mediatora sądowego, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, co oznacza, że jej skutki równoważne są skutkom wyroku sądu.

 

Obecnie mediacja jest coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania sporów i została wprowadzona do systemu prawa polskiego. Mediator udziela wsparcia przy nawiązaniu kontaktu, przeprowadza obie strony przez proces mediacji i pomaga wypracować trwałe, satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. Wynik mediacji – ugoda, w przypadku skierowania sprawy do mediacji nabiera wartości wyroku.

 

Zachęcam Państwa do kontaktu i podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu w drodze mediacji. Pozwoli to z pewnością zaoszczędzić czas i uniknąć dodatkowych kosztów, a przede wszystkim umożliwi zawarcie porozumienia, które satysfakcjonować będzie obie strony konfliktu.